Wydłużamy rekrutację do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości” dofinansowanie do działalności gospodarczej!!!
Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o wydłużeniu okresu rekrutacji do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do piątku 24.02.2017 r do godz. 15.00 w:
 • Biurze Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
 • Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.

 

REKRUTACJA do projektu „Liderzy przedsiębiorczości” rozpoczęta. Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15.00. Formularze do pobrania TU.

Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łapy otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób.

Z wsparcia będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

W projekcie udział wziąć mogą osoby fizyczne, które:

 • zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • ukończyły 30 rok życia;
 • są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:

 • Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej;
 • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł) ;

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:

 • Comiesięczne wsparcie finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy);
 • Specjalistyczne wsparcie towarzyszące;
 • Forum Wymiany Doświadczeń

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 31.07.2018.

w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

 • Biuro Projektu: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45
 • Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020