Szanowni Państwo,
zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową po odwołaniach.

Aktualizacja Listy Wniosków po odwołaniach

Z poważaniem

Zespół projektowy

Szanowni Państwo,

w wyniku ponownej weryfikacji Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy listę rankingowa. Zgodnie z założeniami projektu 40 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów otrzyma wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej.

Lista Wniosków po odwołaniach

Szczegółowa informacja o wynikach oceny biznesplanów wraz z kartami ocen zostanie przesłana pocztą do  Wnioskodawców.

Z poważaniem

Zespół projektowy


INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

W RAMACH PROJEKTU

„Liderzy Przedsiębiorczości” nr RPPD.02.03.00-20-0010/15

Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 8.iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy listę rankingowa ocenionych Wniosków, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. Zgodnie z założeniami projektu 40 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów otrzyma wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej.

Lista Ocenionych Wniosków

Szczegółowa informacja o wynikach oceny biznesplanów wraz z kartami ocen zostanie przesłana pocztą do wszystkich Wnioskodawców.

Osoby, których Wnioski zostały skierowane do udzielenia dotacji i wsparcia pomostowego o warunkach podpisania umów będą informowane również drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wzór wniosku o ponowną ocenę do pobrania:

WZÓR_wniosek_ponowna_weryfikacja_[1]

Z poważaniem

Zespół projektowy

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

 


07.04.2017r

UWAGA!!!
Szanowni Państwo,
rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem przyznawania wsparcia i dołączeniem do Wniosku wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z niniejszym Regulaminem i Wnioskiem o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania wsparcia

Zał. nr 2 Wniosek o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 Wzór biznesplanu

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE n r1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014

Regulamin KOW

WZÓR_WYPEŁNIONY_Formularz_Informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu się o pomoc_de_minimis

INDENTYFIKATORY_GMIN_WYCIĄG DLA SUBREGIONU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Termin naboru biznesplanów i wniosków o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego:
od 11.04.2017 r do 26.04.2017 r do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków: siedziba Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku; ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok

 

Zmiana harmonogramu szkoleń w ramach projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”

harmonogram szkoleń 2.3

 


 

20.03.2017r

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia w ramach projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA REZERWOWA

Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”

Harmonogram szkoleń

 


 

27.02.2017r

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”:

Lista os do II etapu

 


 

Wydłużamy rekrutację do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości” dofinansowanie do działalności gospodarczej!!!
Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o wydłużeniu okresu rekrutacji do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do piątku 24.02.2017 r do godz. 15.00 w:

  • Biurze Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
  • Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.

 


 

REKRUTACJA do projektu „Liderzy przedsiębiorczości”

Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o uruchomieniu rekrutacji do projektu „Liderzy przedsiębiorczości” na otrzymanie dotacji do założenia działalności gospodarczej.

Projekt „Liderzy Przedsiębiorczości”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Priorytet inwestycyjny 8.iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

WAŻNA INFORMACJA:
Izba Przemysłowo – Handlowa informuje, iż uległy zmianie dokumenty rekrutacyjne do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”.

Zmiana dotyczy oceny formularza rekrutacyjnego oraz pozostałych dokumentów projektowych o kryterium premiujące – nieobligatoryjne – Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji dotyczący działalności wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (10 pkt.)  zgodnie  z Planem rozwoju  przedsiębiorczości  w  oparciu  o  inteligentne  specjalizacje  województwa podlaskiego na lata 2015–2020  – ocena dokonana na  podstawie wypełnionego Załącznika nr 4. do Regulaminu Rekrutacji.

Aktualne dokumenty obowiązujące od 15.02.2017 r.:
Regulamin rekrutacji_2.3. data 15.02.2017
Załącznik nr 1 do Reagulaminu rekrutacji FORMULARZ REKRUTACYJNY
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (1)
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Oświadczenie_Wykształcenie (1)
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Oświadczenie_Inteligentne specjalizacje (1)

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje WP na lata 2015- 2020

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem nr 3 do Regulaminu rekrutacji należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

  • Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
  • Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.

Pozostałe dokumenty dotyczące zasad dofinansowania i uczestnictwa w projekcie „Liderzy przedsiębiorczości”:

Regulamin_przyznawania_wsparcia
Zał. nr 1_umowa o świadczenie usług szkoleniowych
zał. nr 2_wniosek o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego
Zał. nr 3_Wzór biznesplanu
Zał. nr 4_umowa o udzielenie dotacjioraz wsparcia pomostowego
Zał. nr 5_umowa_Forum wymiany doświadczeń
Zał. nr 6_Karta oceny biznesplanu

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15.00

PONIŻEJ DOKUMENTY NIEAKTUALNE!


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi poniżej:

Regulamin rekrutacji_2.3
Załącznik nr 1 do Reagulaminu rekrutacji FORMULARZ REKRUTACYJNY
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (1)
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Oświadczenie_Wykształcenie (1)

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje WP na lata 2015- 2020

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem nr 3 do Regulaminu rekrutacji należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

  • Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
  • Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.

Pozostałe dokumenty dotyczące zasad dofinansowania i uczestnictwa w projekcie „Liderzy przedsiębiorczości”:

Regulamin_przyznawania_wsparcia

Zał. nr 1_umowa o świadczenie usług szkoleniowych

zał. nr 2_wniosek o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego

Zał. nr 3_Wzór biznesplanu
Zał. nr 4_umowa o udzielenie dotacjioraz wsparcia pomostowego
Zał. nr 5_umowa_Forum wymiany doświadczeń
Zał. nr 6_Karta oceny biznesplanu
działalności wykluczone z pomocy de minimis


w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

  • Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45; 85 652 72 69
  • Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20