Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok

tel. 85 652 72 69, e-mail: biuro@iph.bialystok.pl

Zaproszenie na szkolenie

„PRAWNIK W MEDIACJI”

23.11.2015 r.

26.11.2015 r.

 

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Prawnik w mediacji” szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem sporów i konfliktów gospodarczych, które odbędzie się w siedzibie Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7
w dniach:

 23 listopada 2015 r. lub 26 listopada w godz. od 9.30 do 14.00
(prosimy o zgłaszanie się na jeden z podanych wyżej terminów)

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli środowisk prawniczych zainteresowanych polubownymi metodami rozwiązywania sporów w tym mediacją i arbitrażem.

 

Szkolenie obejmie problematykę z zakresu:

– zmian prawnych w odniesieniu do ustawy dot. wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów obowiązujących od 1.01.2016 r.

– diagnozy stosowania mediacji w Polsce – badania Ministerstwa Sprawiedliwości

– wiedzy z zakresu mediacji, arbitrażu

– możliwości, korzyści i skutków stosowania klauzuli mediacyjnej i arbitrażowej

– roli sędziego i pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym

– działalności Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Program szkolenia Prawnik w mediacji

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@iph.bialystok.pl lub telefonicznie 85 652 72 69.

Formularz zgłoszeniowy
Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. 3 Zakres danych osobowych do przetwarzania
Instrukcja wypełnienia zał. nr 3

Ministerstwo Gospodarki, przy wsparciu środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczęło ogólnopolski projekt rozwoju i promocji mediacji i arbitrażu pn.: „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”.

W ramach projektu zostały powołane do działania, funkcjonujące według jednolitych zasad, Centra Arbitrażu i Mediacji w 6 wybranych miastach kraju. Działają one przy organizacjach naukowych, społecznych i gospodarczych. W Warszawie projekt realizowany jest we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w Poznaniu, Krakowie i Białymstoku z regionalnymi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, w Katowicach z Funadcją WPIA Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, a w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II.

W ocenie Ministerstwa Gospodarki przeciążone sądownictwo powszechne w obszarze gospodarczym jest istotnym balastem hamującym jego rozwój. Rozwiązaniem Problemu mają być Centra upowszechniające arbitrażowe rozstrzyganie sporów oraz mediacje gospodarcze. Jest to projekt pilotażowy, mający wypracować systemowe rozwiązania, upowszechniane następnie w całym kraju.

Województwo podlaskie jest jednym z sześciu województw przystępujących do projektu. Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku wypełniając zadania określone w projekcie podjęła się organizacji Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Uroczysty Pakt wyrażający zaangażowanie się w tę ideę podpisano 5 września 2014 roku podczas VIII Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Artykułu poświęcone zagadnieniom mediacji i arbitrażu

Projekt pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.05.03.00-00-016/14