O sądzie

Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Dlaczego arbitraż?

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oferuje możliwość polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w ramach powołanego Wschodniego Sądu Arbitrażowego (WSArb). Stanowi on alternatywę dla sądownictwa powszechnego. Do zalet sądownictwa arbitrażowego zalicza się:

  • szybkość postępowania (czas trwania procesu nie przekracza kilku miesięcy),
  • redukcja kosztów (opłata zasadnicza zredukowana o połowę) ,
  • poufność postępowania (bez udziału osób postronnych, w szczególności mediów),
  • odformalizowanie i elastyczność procedury (bez zbędnych działań),
  • możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych ekspertów z różnych dziedzin i doświadczonych specjalistów prawa)

Podstawą funkcjonowania Wschodniego Sądu Arbitrażowego jest regulamin, który nakreśla zasady procedowania przy rozstrzyganiu sporów. Bazuje on przede wszystkim na dobrowolności stron, które muszą wyrazić zgodę na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie w drodze arbitrażu. Dalsza procedura sprowadza się do wskazania strony po jednym arbitrze. Wybierani są z listy prowadzonej przez sąd arbitrażowy, tworzą ją osoby z różnych środowisk, posiadające wiedzę ekspercką, nienaganną opinię i uznanie społeczne. Wskazani dwaj arbitrzy wybierają trzeciego arbitra, który dysponuje wiedzą prawniczą przydatną do zapewnienia właściwej obsługi prawnej procesu. Wyróżnikiem sądu arbitrażowego jest pozostawienie stronom wyboru arbitrów, to oni decydują, kto ma orzekać w ich sprawie. Może to być np. autorytet naukowy w dziedzinie, której dotyczy sprawa. Regulamin dopuszcza również rozwiązanie, w którym strona lub obie strony wskazują własnych arbitrów spoza listy, zwłaszcza w przypadku gdy specyfika danej sprawy tego wymaga. Strony mogą również, zwłaszcza w przypadku spraw o mniejszej wartości, ograniczyć skład orzekający tylko do jednego arbitra, co znacząco zredukuje koszty postępowania. Zadaniem powołanego zespołu arbitrów jest rozstrzygnięcie sporu. Dzieje się to po zapoznaniu się ze sprawą na wyznaczonych rozprawach. Rozprawy mają charakter merytoryczny, odformalizowany. Strony przedstawiają argumenty, z którymi zapoznają się arbitrzy. Oprócz ważenia argumentów, rolą arbitrów jest również poszukiwanie i proponowanie rozwiązań konfliktu w drodze wypracowanego porozumienia stron. Jest to kolejny wyróżnik arbitrażu. Proces arbitrażowy w odróżnieniu od procesu przed sądem powszechnym nie jest „sztywną” procedurą, strony mogą sobie pozwolić na swobodę wypowiedzi. Kolejnym wyróżnikiem rozprawy w sądzie arbitrażowym jest poufność. Rozprawy są tajne, nie towarzyszą jej np. media, nie przeczytamy w prasie o naszych problemach, o wyroku, jaki zapadł w naszej sprawie. Rozgłos jest mile widziany, jeśli odnosi się do pozytywów, nikt nie lubi jednak, gdy na publicznym forum podnoszone są kwestie, które mogą mieć znaczenie dla reputacji firmy).

Historia WSArb

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku mając na uwadze konieczność wspierania podejmowanych inicjatyw w zakresie zagwarantowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym wykorzystywania możliwości rozstrzygania sporów w ramach sądownictwa polubownego, podjęła się inicjatywy utworzenia instytucji wypełniającej to zadanie.

Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku został powołany 30 czerwca 2015 roku. Uroczysta inauguracja miała miejsce z udziałem licznego grona reprezentacji środowisk przedsiębiorców, sędziów, prawników, samorządowców. Uznanie formuły sądownictwa arbitrażowego w szeroko pojętym otoczeniu stanowi podstawę do jego funkcjonowania.

Misją Wschodniego Sądu Arbitrażowego jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów z wykorzystaniem arbitrażu. Idea sądownictwa polubownego opiera się na zaufaniu, wiarygodnej reprezentacji i przejrzystości intencji osób ją tworzącą.

Organy WSArb

Idea sądownictwa polubownego opiera się na zaufaniu, wiarygodnej reprezentacji, przejrzystości intencji osób ją tworzącą. Dlatego Izba Przemysłowo-Handlowa w Białystoku powołując Wschodni Sąd Arbitrażowy (WSArb) z dużą powagą odniosła się do powołania organów reprezentujących to przedsięwzięcie. Tworzą je następujące osoby:

Kolegium Arbitrów WSArb:
•    Prezes WSArb – prof. dr  hab. Leonard Etel, Rektor UwB
•    Wiceprezes WSArb – Tomasz Kałużny, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
•    Wiceprezes WSArb – Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.
•    Wiceprezes WSArb – dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB
•    Wiceprezes WSArb – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

Kolegium Elektorów WSArb:
•    Przewodniczący Kolegium Elektorów WSArb – prof. zw. dr  hab. Emil Walenty Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa UwB
•    Członek Kolegium Elektorów WSArb – prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Rektor PB
•    Członek Kolegium Elektorów WSArb – radca prawny Andrzej Kaliński, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku
•    Członek Kolegium Elektorów WSArb – Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej MALOW Sp. z o.o.
•    Członek Kolegium Elektorów WSArb – adwokat Kazimierz Skalimowski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

Funkcję Sekretarza Generalnego Wschodniego Sądu Arbitrażowego pełni dr Marta Janina Skrodzka.