Statut

STATUT
IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

§ 2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr. 35 poz.195, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3
Siedzibą Izby jest miasto Białystok.

§ 4
Terenem działania Izby jest obszar województwa podlaskiego

§ 5
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 6
Izba używa pieczęci z napisem „Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku”

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania Izby

§ 7
Do celów i zadań Izby należy:
1.Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.
2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
3.Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa  w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywaniu ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
4.Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

§ 8
Izba realizuje swoje cele i zadania przez:
1.Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków.
2.Popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników.
3.Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.
4.Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwa na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.
5.Wydanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.
6.Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
7.Wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami.
8.Tworzenie fundacji funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych.
9.Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
10.Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań rynkowych oraz konsultingu.
11.Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
12.Tworzenie branżowych środowiskowych klubów członkowskich oraz inicjatyw klastrowych.
13.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby.
14.Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 9
1.Członkiem Izby może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
2.Członkiem Izby mogą również zostać inne organizacje samorządowe jako członek zbiorowy oraz instytucje lub osoby funkcjonujące na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jako członek specjalny lub honorowy. Zasady członkostwa w takich wypadkach określone są przez Radę Izby w drodze odrębnych indywidualnych ustaleń.

§ 10
1.Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Rada Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego.
2.Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, zobowiązać się do płacenia składek członkowskich oraz przedstawić dokument stanowiący status prawny podmiotu.

§11
1.Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje obowiązki i prawa osobiście lub przez pełnomocnika.
2.Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Izbie poprzez przedstawicieli.

§12
Członkom Izby przysługuje:
1.czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby;
2.prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3.prawo do korzystania ze wszystkich form pomocy Izby;

§ 13
Członek Izby ma obowiązek:
1.przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Izby;
2.uczestniczenia w realizacji statutowych celów i zadań Izby;
3.przestrzegania zasad etyki zawodowej i godności zawodu;
4.działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5.regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach, w terminach i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków i Radę Izby, zgodnie z postanowieniami § 23 pkt 12 Statutu.

§ 14
Członkostwo w Izbie ustaje:
1.na skutek wykreślenia z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności bądź też wykreślenia z właściwych rejestrów;
2.z upływem okresu 3 miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia na skutek wystąpienia z Izby;
3.z dniem podjęcia przez Radę Izby decyzji o wykluczeniu ze składu członków Izby;

§ 15
1.Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków może nastąpić jeżeli członek:
a) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki i godności zawodowej;
b) narusza obowiązki członka Izby;
c) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2.Podmiotom gospodarczym wykluczonym przysługuje prawo odwołania od tej decyzji w ciągu 6 tygodni od daty jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpatruje pierwsze Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 4
Organy Izby

§ 16
Organami Izby są:
1.Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2.Rada Izby.

§ 17
W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.

§ 18
1.Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
2.Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19
Najwyższą władzą w Izbie jest Walne Zgromadzenie.
1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby przynajmniej raz w roku.
2.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia członków listownie oraz poprzez ogłoszenie w codziennej prasie lokalnej co najmniej 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3.Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnień porządku obrad winny być składane Radzie Izby najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
4.Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust.2 Rada zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad na co najmniej 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 20
1.Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Izby.
2.Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w par.19 z zastrzeżeniem pkt.4.
3.Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Ustalenia § 19 p.2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 21
1.W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście przez przedstawicieli.
2.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Biura Izby.
3.Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 22
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2.W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie;
2.uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ;
3.uchwalanie regulaminów Rady Izby;
4.wybór i odwołanie Rady Izby;
5.wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby;
6.zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz podejmowanie decyzji w sprawie zobowiązań długoterminowych (ponad 1 rok) oraz określanie maksymalnej sumy zobowiązań jakie Izba może zaciągać;
7.rozpatrywanie ogólnych sprawozdań Rady Izby z działalności Izby oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty;
8.uchwalanie absolutorium dla Rady z jej działalności;
9.podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej;
10. ustalanie górnej granicy zobowiązań finansowych, jakie może zaciągać w imieniu Izby, Rada Izby;
11.nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Izby;
12.określanie zasad ustalania składek członkowskich, na podstawie których Rada Izby ustala ich wysokość;
13.ustalanie zasad nagradzania członków Rady;
14.podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu, w tym o rozwiązaniu Izby.

Rada Izby

§ 24
1.Rada kieruje działalnością Izby zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Ponadto do właściwości Rady należy wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz określanie zadań Izby pomiędzy jego obradami.

§ 25
1.Oświadczenia woli w imieniu Izby składają dwaj członkowie Rady lub jeden członek Rady i osoba do tego przez Radę upoważniona.
2.Bieżącą działalnością Izby kieruje Dyrektor Biura Izby, powołany przez Radę.

§ 26
Rada Izby składa się z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 15 osób. W skład Rady wchodzi: Prezes, do 4 Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz oraz członkowie. Rada konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 27
W zależności od potrzeb Rada może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 28
Rada sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekcji oraz opracowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia regulamin sekcji.

ROZDZIAŁ 5
Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 29
Na majątek Izby składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 30
Majątek Izby powstaje m.in. z:
1.składek członkowskich;
2.dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
3.wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby;
4.wpływów z działalności statutowej;
5.dochodów z majątku Izby.

§  31
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Rada Izby.
ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

§  32
1.Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.W drugim terminie uchwała, o której mowa może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
3.Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określić sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby.
4.Walne Zgromadzenie po uchwaleniu rozwiązania Izby ustanawia likwidatorów przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.