Misja i cele

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z województwa podlaskiego, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Zróżnicowanie wynikające z wielkości, formy działalności jak również branż zrzeszanych podmiotów pozwala na bezpośrednią analizę problematyki gospodarczej podlaskich przedsiębiorstw. Reprezentując środowisko biznesu Izba ma możliwość zabierania czynnego głosu w kwestiach gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą wyrażać swoje poglądy i zgłaszać interpelacje na forum regionu, a za pośrednictwem Krajowej Izby Gospodarczej także na forum krajowym. To na ile są one skuteczne zależy w dużej mierze od skali, jaką reprezentujemy. Wskazuje to na potrzebę zrzeszania się w organizacjach biznesowych, do czego serdecznie zachęcamy. Wspólnie kreowana polityka gospodarcza jest szansa dla nas wszystkich.
Przedsiębiorcy wyrażający wolę przystąpienia do Izby proszeni są o wypełnienie {deklarację członkowską}. Decyzję o przyjęciu danej firmy w poczet Izby podejmuje Zarząd Izby. Dziękując za odwiedzenie naszego serwisu mamy nadzieję, że znajdują w nim Państwo wyczerpujące informacje o Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i podejmowanych przez nią działaniach na rzecz rozwoju gospodarki regionu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Cele i zadania
Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powstała w 1991 roku, kiedy to grupa pięćdziesięciu przedsiębiorstw działając na mocy ustawy o izbach gospodarczych powołała ją do życia. W chwili obecnej Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno – wschodniej Polski. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, której była założycielem.
Podstawowym celem i misją Izby jest integracja środowiska biznesu. Występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowimy pomost współpracy środowisk gospodarczych wobec władz administracji zarówno lokalnej, wojewódzkiej jak i centralnej. Skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań uzależniona jest od skali jaką reprezentujemy, dlatego w sposób szczególny dążymy do konsolidacji środowisk przedsiębiorców.

Do podstawowych zadań dla których Izba została powołana należy między innymi:

  1. Organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
  2. Kształtowanie polityki gospodarczej regionu oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu regionu
  3. Promowanie potencjału gospodarczego regionu w kraju i zagranicą
  4. Kształtowanie postaw etyki w biznesie
  5. Udzielanie informacji i upowszechnianie wiedzy z zakresu odnoszącego się do działalności gospodarczej.