Klauzule arbitrażowe

Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Jedną z możliwości skorzystania ze Wschodniego Sądu Arbitrażowego jest postanowienie stron zawierane w umowie (tzw. klauzuli arbitrażowej), na postawie którego WSArb staje się właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy albo z nią związanych. Zaleca się stosowanie w umowach jednej z dwóch wskazanych klauzul arbitrażowych:

  1. „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie przez Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku zgodnie z Regulaminem tego Sądu, obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”
  2. „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, w oparciu o Regulamin Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany zgodnie z Regulaminem Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w terminie 45 dni od złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, spór zostanie skierowany i ostatecznie rozstrzygnięty w trybie postępowania arbitrażowego, zgodnie z Regulaminem Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku .”

W przypadku, gdy pomiędzy podmiotami zaistnieje spór, a w obowiązującej umowie nie została umieszczona klauzula arbitrażowa, strony mają możliwość zawarcia dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż, której wzór znajduje się na poniżej.

Pobierz: Wzór umowy o rozstrzygnięcie sporu przed WSArb