Procedura postępowania

Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Wschodniego Sądu Arbitrażowego. Stanowi on podstawę prawną funkcjonowania Sądu.

Pobierz: Regulamin WSARB

Taryfa opłat

Jednym z założeń Wschodniego Sadu Arbitrażowego jest dążenie do obniżenia koszów postępowania w odniesieniu do opłat w sądzie powszechnym. Zgodnie z regulaminem WSArb zasadnicza opłata wynosi połowę opłaty stosunkowej pobieranej przez sąd w sprawach cywilnych. Dodatkowo koszty postępowania, w szczególności w sprawach o niskiej wartości przedmiotu sporu, można zredukować decydując się rozstrzygniecie sporu przez jednego arbitra. Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą Opłat Wschodniego Sądu Arbitrażowego.

Pobierz: Taryfa opłat

Lista arbitrów

Arbitrami Wschodniego Sądu Arbitrażowego są osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem publicznym. Ich kandydatury przeszły weryfikację i zostały zatwierdzone przez Kolegium Elektorów. Powołane zespoły arbitrów wywodzą się w różnych środowisk eksperckich. Z grona osób posiadających wiedzę i doświadczenie prawnicze utworzono zespół arbitrów głównych. Ich zadaniem jest między innymi zapewnienie dochowania wymaganych procedur prawnych procesu. Natomiast z grona osób posiadających specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin utworzono zespół arbitrów rekomendowanych. Zapraszamy do zapoznania się z listami arbitrów głównych i rekomendowanych. Listy przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Pobierz: Lista arbitrów głównych

Pobierz: Lista arbitrów rekomendowanych

Strony sporu decydując się na jego rozstrzygnięcie przed Wschodnim Sadem Arbitrażowym mogą również wskazać własnych arbitrów, spoza listy rekomendowanej przez WSArb. Arbiter główny zostaje wówczas wyznaczony przez Prezesa WSArb.

Arbitraż krok po kroku

Pobierz: Arbitraż krok po kroku

Postępowanie arbitrażowe przed Wschodnim Sądem Arbitrażowym

przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku (WSArb)

 

Krok 1: Klauzula arbitrażowa / klauzula mediacyjno-arbitrażowa / umowa o arbitraż

Postępowanie przed Wschodnim Sądem Arbitrażowym przy IPH możliwe jest poprzez:

  1. zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie stron w brzmieniu:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie przez Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku zgodnie z Regulaminem tego Sądu, obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”

  1. lub zawarcie klauzuli mediacyjno-arbitrażowej w umowie stron w brzmieniu:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, w oparciu o Regulamin Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany zgodnie z Regulaminem Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w terminie 45 dni od złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, spór zostanie skierowany i ostatecznie rozstrzygnięty w trybie postępowania arbitrażowego, zgodnie z Regulaminem Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku .”

  1. lub zawarcie odrębnej umowy o arbitraż pomiędzy stronami sporu

 

Krok 2: Pozew

Postępowanie arbitrażowe zostaje wszczęte przez złożenie pozwu. Lista arbitrów z podziałem na arbitrów głównych i rekomendowanych zamieszczona jest na stronie internetowej Sądu. Wszelkie pisma powinny być doręczone do WSArb za pomocą poczty elektronicznej (biuro@wsarb.pl), osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Sądu.

 

Krok 3: Uiszczenie opłaty arbitrażowej

Strona występująca z pozwem zobowiązana jest wnieść niepodlegającą zwrotowi opłatę rejestracyjną, a ponadto zasadniczą opłatę arbitrażową i zaliczkę na zwrot kosztów zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat. Sąd podejmuje dalsze czynności procesowe, jeśli opłaty zostaną uiszczone w określonym terminie.

 

Krok 4: Doręczenie pozwu stronie pozwanej i złożenie odpowiedzi

W określonym terminie pozwany doręcza odpowiedź na pozew powodowi oraz Wschodniemu Sądowi Arbitrażowemu wraz z odpisami dla każdego z arbitrów.

 

Krok 5: Ukonstytuowanie się Zespołu Orzekającego (ZO)

Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, spór rozstrzyga Zespół Orzekający składający się z trzech arbitrów. Strona powodowa oraz pozwana powołują po jednym arbitrze, jeżeli którakolwiek ze stron nie powoła arbitra, zostanie on wyznaczony przez Kolegium Elektorów. Arbitra przewodniczącego wybierają arbitrzy powołani przez strony, z listy arbitrów głównych.

 

Krok 6: Rozprawa

Zespół Orzekający (ZO) powinien zarządzić przeprowadzenie rozprawy, jeśli strona żąda jej przeprowadzenia lub ZO uzna, że przeprowadzenie rozprawy jest konieczne dla dostatecznego wyjaśnienia sprawy i rozstrzygnięcia sporu, chyba że strony uzgodniły prowadzenie postępowania arbitrażowego wyłącznie na podstawie dokumentów lub innych środków dowodowych o podobnym charakterze.

Rozprawa jest niejawna, chyba że strony postanowią inaczej. Niestawiennictwo odpowiednio zawiadomionej strony lub jej pełnomocnika, a także świadka nie wyklucza przeprowadzenia rozprawy.

 

Krok 7: Wyrok

Wyrok jest wydawany w terminie do 6 miesięcy od chwili ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego. Prezes Sądu Arbitrażowego, na wniosek ZO, może przedłużyć termin na wydanie wyroku stosownie do okoliczności sprawy.

Wyrok zapada większością głosów. W razie braku większości, rozstrzyga głos arbitra przewodniczącego. Wyrok wydany przez ZO składający się z wyłącznie jednego arbitra zapada decyzją tego arbitra.

 

Krok 8: Skutki wyroku

Wyrok jest ostateczny i wiążący pomiędzy stronami postępowania. Strony zobowiązują się wykonać wyrok bez zbędnej zwłoki.